Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego deezajn.pl

1. Regulamin,  określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i jest dostępny http://deezajn.pl/regulamin/

2. Użytkownik– osoba korzystająca z Serwisu.

3. Serwis – strona działająca pod adresem www.deezajn.pl

4. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, pozwalający na kontakt z Właścicielem serwisu.

5. Usługi– usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia Ogólne.

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego deezajn.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia, dobrowolnie zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, nie naruszania dóbr osób trzecich oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

1. Poprzez Serwis Użytkownik może:przeglądać treści zamieszczone w serwisie oraz dodawać własne komentarze poprzez przeznaczone do tego celu narzędzia.

2.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.

3.Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie.

4.Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych elementów serwisu jak również jego funkcjonalności w dowolnym momencie.

||I. Warunki użytkowania Serwisu i zasady odpowiedzialności.

1. Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

2.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

3.Użytkownikowi zabronione jest  prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu.

4.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie swojego Konta, w szczególności za używanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

6.W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

7.Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, do wszystkich nadesłanych treści, nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.

8.Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

9.Użytkownik udziela Właścicielowi serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów, na czas nieokreślony,  zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób.

10.W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zaprzestania świadczenia usług jak również dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

11. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy nie wynikające z przyczyn niezależnych od Właściciela serwisu.

12.Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela, który nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. .

13.W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie treści niestosownych, sprzecznych z przepisami prawa lub naruszające prawa osób trzecich właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do 48h terminu rozpatrzenia skargi na daną treść, od momentu pojawienia się zgłoszenia.

14.W celu zgłoszenia treści naruszającej prawo lub postanowienia regulaminu należy użyć formularza kontaktowego lub skontaktować się poprze e-mail wysyłając wiadomość na adres kontakt@deezajn.pl, oraz w treści wiadomości zamieścić link odsyłający wspomnianej treści. Dodatkowo należy określić jakie naruszenie miało miejsce.

15.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich.

16.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za naruszenia regulaminu lub prawa ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

17.W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany, zgodnie z obowiązującym prawem, do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest pokryć straty oraz zwrócić koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny..

20. Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu deezajn.pl poprzez napisanie maila na adres kontakt@deezajn.pl

 

IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

1.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

2.Właściciel jest uprawniony do podania danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd), w przypadkach wynikających z określonego stanu prawnego lub regulaminu.

3.W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, Właściciel serwisu ma prawo do użycia danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

4. Właściciel powiadomi Użytkownika o zakazanych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5.Serwis wykorzystuje cookies – małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

6.Pliki cookies wykorzystywane są do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności dla takich serwisów takich jak Google Analytics. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

V .Przepisy końcowe.

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 r.

2.Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://deezajn.pl/regulamin/

3.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres email kontakt@deezajn.pl.

4.Właściciel serwisu deezajn.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Użytkownika. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

5. Właściciel serwisu pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie świadczenia usług bez informowania o tym fakcie użytkowników.

6.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu powinny być, rozstrzygane przed właściwym sądem.

RelatedPost